buscador
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Egilea
Titulua
Autoreak eta artikuluak

Orrialde honetako dokumentu, zerrenda eta datu-baseak Creative Commons Aitortu-EzKomertziala-PartekatuBerdin baimen baten mende daude.

 

Academia Vasca de Derecho

Presentación / Aurkezpena / Presentation.
AVD-ZEA. Bilbo, Urtarrila-Abendua 2021, 29 zenb. , 9-11 orr.
descargar
Ane Basterretxea Dañobeitia

El cónyuge viudo y, en su caso, el miembro superviviente de la pareja de hecho: análisis de la legítima y otras instituciones que modifican su posición. Diferencias entre el derecho civil vasco y el derecho del territorio común / Alarguna eta, hala balitz, bizirik dirauen bikotekidea: figura horien azterketa eta horien egoera ukitzen duten beste figura batzuena. Euskal zu­zenbide zibilaren eta Lurralde erkidearen Zuzenbidearen arteko des­berdintasunak / Analysis of the power of appointment. Perspective of the institution since the passing of the Basque Civil Law Act 5/2015 and approach to the notary practice.
AVD-ZEA. Bilbo, Urtarrila-Abendua 2021, 29 zenb. , 15-63 orr.
descargar
Unai BELINTXON Martín

Espainiar eskualde-arteko Zuzenbidearen berritze prozesuari buruzko hausnarketak: XXI. menderako erronka / Refle­xio­nes en torno al proceso de renovación del marco plurilegislativo español. Un reto del siglo XXI / Considerations about the renewal of the Spanish interregional Law: a XXI century challenge.
AVD-ZEA. Bilbo, Urtarrila-Abendua 2021, 29 zenb. , 65-105 orr.
descargar
Álvaro Castillo Cordero

Retos de futuro para el autogobierno vas­co: amenazas, mecanismos de defensa y pro­puestas “de lege ferenda” / Euskal autogobernurako erronkak. Mehatxuak, babes lanabesak eta “lege ferenda” proposamenak / Future challenges to Basque self-government. Threats, defense mechanisms and proposals for “lege ferenda”.
AVD-ZEA. Bilbo, Urtarrila-Abendua 2021, 29 zenb. , 107-158 orr.
descargar
Teresa Estéfano Álvarez

Situación actual del Impuesto Municipal sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana tras los pronunciamientos del Tribunal Constitucional. Incidencia en el País Vasco / Hiri lurren balio gehikuntzaren gaineko udal zergaren egungo egoera, Kons­ tituzio Auzitegiaren epaien ondoren. Euskal Autonomia Erkidegoan horrek duen eragina / Current situation of the increased value of the estate property municipal tax after the last Constitutional Court resolutions. Incidence in the Basque Country.
AVD-ZEA. Bilbo, Urtarrila-Abendua 2021, 29 zenb. , 159-207 orr.
descargar
Jesús Fernández de Bilbao y Paz

La sucesión por comisario en la ley de de­­recho civil vasco ¿fiducia o poder tes­ta­torio? / Euskal zuzenbide zibilaren legean komisario bidezko oinordetza. Fiduzia edo testamentuko ahalordea? / The power of appointment in the Basque Civil Law. Trust or power of appointment?.
AVD-ZEA. Bilbo, Urtarrila-Abendua 2021, 29 zenb. , 209-311 orr.
descargar
Jon Hernani Iriarte

7/2015 Legeko Etxebizitzaren erabileraren mugak: irizpideak eta interpretazio desberdinak / Los límites a la utilización de la vivienda en la ley 7/2015: criterios y diferencias interpretativas / Restrictions to the use of the family home in the 7/2015 Act: different criteria and interpretations.
AVD-ZEA. Bilbo, Urtarrila-Abendua 2021, 29 zenb. , 313-365 orr.
descargar
Irene Martínez Martínez

La limitación a la deducibilidad de los gastos financieros en el Impuesto sobre Sociedades: evolución legislativa y análisis comparativo / Sozietateen gaineko Zergan finantza gastuen kengarri izaerako mugak: lege bilakaera eta azterketa konparatiboa / The limitation of the deductibility of financial expenses in the corporate income tax: legislative evolution and comparative study.
AVD-ZEA. Bilbo, Urtarrila-Abendua 2021, 29 zenb. , 367-426 orr.
descargar
Josu J. Sagasti Aurrekoetxea

Zeinu Bereizgarrien Araubide Juridikoa / Régimen jurídico de los signos distintivos / Distinctive signs regulation.
AVD-ZEA. Bilbo, Urtarrila-Abendua 2021, 29 zenb. , 427-489 orr.
descargar
Varios

Resumen Seminarios del Decanato de Registradores del País Vasco.
AVD-ZEA. Bilbo, Urtarrila-Abendua 2021, 29 zenb. , 541-592 orr.
descargar
Aitor Vitoria Recalde

Análisis de la sucesión por comisario. Perspec­tiva de la figura desde la aprobación de la ley 5/2015 de Derecho Civil vas­co y aproximación a la práctica notarial / Komisario bidezko oinorde­tza­ren azterketa. Figura horren ikuspegia, euskal zuzenbide zibilaren Le­gea 5/2015 onetsi zenetik eta notarioen jarduerarekiko hurbilketa / Ana­ly­sis of the power of appointment. Perspective of the institution since the passing of the Basque Civil Law Act 5/2015 and approach to the notary practice.
AVD-ZEA. Bilbo, Urtarrila-Abendua 2021, 29 zenb. , 491-537 orr.
descargar

AVD · ZEA · Academia Vasca de Derecho · Zuzenbidearen Euskal Akademia · lege oharra
Alda. Rekalde 8, 1º dcha. 48009 BILBAO
Tel.: 94 425 57 15 / Fax: 94 424 64 99
secretaria@avd-zea.com